UMJESTO OSMOMARTOVSKE ČESTITKE

Majority of media outlets in BiH without content on protection of women's rights/Filipović-Hadžiabdić: Većina medija u BiH nema programe o zaštiti prava žena

SARAJEVO, March 8 (FENA) - In almost all major media outlets in Bosnia and Herzegovina, women are present as journalists, reporters, editors and program directors. These are the data that the Agency for Gender Equality of BiH has at their disposal, told FENA the Director of the Agency for Gender Equality of BiH, Samra Filipović-Hadžiabdić, in an interview on the occasion of March 8, International Women's Day.

Filipović-Hadžiabdić noted that the Gender Equality Agency of BiH, Ministry of Human Rights and Refugees BiH, in cooperation with the Commission for the Enforcement of Gender Equality of the House of Representatives of the Parliamentary Assembly of BiH, initiated the harmonization of the Law on Public Broadcasting Service, the Law on Broadcasting System and the Law on Communications with the Law on Gender Equality in BiH.

Filipović-Hadžiabdić emphasized that "the purpose of the amendments is to introduce equal gender representation in the governing structures of the BiH radio and television system, equality in employment, equal representation of the interests of both genders in program contents, and program prohibitions of offensive, stereotypical and degrading representation of women and men based on their gender".

“The Broadcasting Code of Conduct adopted by the BiH Communications Regulatory Agency, in Article 4 – dealing with Hate speech, states, among other things, that the RTV stations will not broadcast programs that contain or incite discrimination and/or violence based on belonging to an ethnic group, sex/gender, sexual orientation, or any content which encourages incitement/sexual harassment,” said Filipović-Hadžiabdić.

She added that "In order to promote gender equality in the media, the Agency organized training sessions for about 50 male and female journalists aware of the basics of the concept of gender equality, legal regulations and reporting on cases of domestic violence".

“Considering that in the past period media trainings were conducted and other joint activities on the topic of gender equality, there is a positive shift in respect of these standards in the media, the use of gender sensitive language, giving importance to issues related to domestic violence and violence against women,” said Filipović-Hadžiabdić.

However, as she said, most private and public media in BiH do not have editorial policies that would support the preparation and broadcasting of programs that include issues of protection of women's human rights and gender equality.

“In that sense, the Gender Equality Agency of Bosnia and Herzegovina has drafted a Recommendation on gender stereotypes and sexist attitudes and languages ​​in the media in BiH and submitted it to the media outlets with a request to adhere to it in the future,” said Filipović-Hadžiabdić.

U skoro svim važnijim medijima u Bosni i Hercegovini žene su zastupljene kao novinarke, reporterke, urednice i programske direktorice. To su podaci sa kojima raspolaže Agencija za ravnopravnost spolova BiH, kazala je Feni direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH Samra Filipović-Hadžiabdić, u intervjuu pred 8. mart, Međunarodni dan žena.

Prema njenim riječima, Agencija za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u saradnji sa Komisijom za ostvarivanje ravnopravnost spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH inicirala je usklađivanje Zakona o RTV servisu, Zakona o RTV sistemu i Zakona o komunikacijama sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH.

Filipović-Hadžiabdić je naglasila kako je "cilj izmjena i dopuna uvođenje jednake zastupljenosti spolova u rukovodnim strukturama radio i televizijskog sistema BiH, ravnopravnost pri zapošljavanju, ravnopravno zastupanje interesa oba spola u programskim sadržajima, kao i programske zabrane uvredljivog, stereotipnoga i ponižavajućeg predstavljanja žena i muškaraca na osnovu spola".

- Kodeksom o emitovanju radio i TV programa, koji je usvojila Regulatorna agencija za komunikacije BiH, u članu 4. - Govor mržnje, između ostalog, stoji da se u programima RTV stanica neće emitovati programski sadržaji koji sadrže ili podstiču na diskriminaciju i/ili nasilje po osnovu pripadnosti etničkoj grupi, spola/roda, spolne i seksualne orijentacije, odnosno koji podstiču na uznemiravanje ili seksualno uznemiravanje - kazala je Filipović-Hadžiabdić.

Dodala je da je "Agencija u cilju promovisanja ravnopravnosti spolova u medijima organizirala obuke na kojima je oko 50 novinara i novinarki upoznato sa osnovima koncepta ravnopravnosti spolova, pravnom regulativom i načinom izvještavanja o slučajevima nasilja u porodici".

- S obzirom da su u proteklom periodu provedene obuke za medije i provedene druge zajedničke aktivnosti na temu standarda ravnopravnosti spolova, zapaža se pozitivan pomak u poštovanju ovih standarda u medijima, upotrebi gender osjetljivog jezika, davanju na značaju temama koje se odnose na nasilje u porodici i nasilje prema ženama - istakala je Filipović-Hadžiabdić.

Međutim, kako je kazala, većina privatnih i javnih medija u BiH nema uređivačke politike koje bi podržavale pripremu i emitovanje programa koji uključuju pitanja zaštite ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti spolova.

- U tom smislu, Agencija za ravnopravnost spolova BiH je donijela je Preporuku u vezi rodnih stereotipa i seksističkih stavova i jezika u medijima BiH koju je dostavila medijima sa zahtjevom da se pridržavaju u daljem radu - kazala je Filipović-Hadžiabdić