JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE RADOVA ZA IZBOR NAJBOLJE NOVINARSKE PRIČE O PROCESU PRISTUPANJA BiH U EU ZA 2021. GODINU

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE RADOVA ZA IZBOR NAJBOLJE NOVINARSKE PRIČE O PROCESU PRISTUPANJA BiH U EU ZA 2021. GODINU

Direkcija za evropske integracije, u saradnji sa Društvom novinara BiH i uz podršku Švedske, a u okviru aktivnosti na obilježavanju Dana Evrope i Evropske sedmice u BiH u 2021. godini, objavljuje Javni poziv za dostavljanje radova za izbor najbolje novinarske priče o procesu pristupanja BiH u EU za 2021. godinu. Javni poziv za dostavljanje radova je otvoren od 30.10.2020. godine do 31.03.2021. godine.

Nagrada će se dodijeliti u dvije kategorije:

1. Najbolji TV, video ili radijski novinarski prilog;

2. Najbolji pisani novinarski tekst.

Najbolji radovi u obje kategorije će biti nagrađeni laptop računarom. Nagrade će biti uručene u okviru obilježavanja Dana Evrope i Evropske sedmice u BiH u maju 2021. godine.

Na Javni poziv se mogu prijaviti novinarski radovi objavljeni u medijima u BiH u periodu od dana objave javnog poziva (30.10.2020.) do njegovog zatvaranja (31.03.2021.). Radove može prijaviti autor lično ili imenovani predstavnik medija.

Radovi se dostavljaju e-mailom na adresu novinarska_nagrada@dei.gov.ba, sa naznakom “Za nagradu za najbolju novinarsku priču“. Prijava treba da sadrži podatke o autoru (ime i prezime, medij u kojem je priča objavljena i kontakt podaci) i web link na objavljeni tekst, odnosno audio/video priču ili skeniranu kopiju teksta objavljenog u printanom mediju. Ako audio/video priča nije objavljena na web platformi potrebno je dostaviti koristeći Wetransfer, OneDrive ili Google Drive, uz uredničku potvrdu o objavi audio/video priče u mediju.

Prijavljeni radovi trebaju se baviti procesom pristupanja BiH u EU i njegovim uticajem na transformaciju pravnog, političkog i ekonomskog sistema i život građana u BiH. Tema nagrade uključuje sljedeće podteme: prioriteti u procesu pristupanja (Mišljenje Evropske komisije o zahtjevu za članstvo u EU, Analitički izvještaj i Izvještaj o BiH), provođenje i primjena Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, usklađivanje aktivnosti institucija u izvršavanju obaveza u procesu evropskih integracija, preuzimanje pravnih propisa EU u zakonodavstvo u BiH i njegova primjena, prevođenje pravnih akata u procesu evropskih integracija, finansijska pomoć EU Bosni i Hercegovini u procesu pristupanja (Instrument pretpristupne pomoći - IPA, uključujući programe teritorijalne saradnje i višedržavnu IPA-u; Investicijski okvir za zapadni Balkan, programi EU itd.).

Odluku o izboru najbolje novinarske priče donosi stručni žiri koji se sastoji od šest članova (tri člana iz Društva novinara BiH i tri iz Direkcije za evropske integracije), a pri izboru će postupati po sljedećim kriterijima:

•Izbor teme i povezanost s uticajem procesa pristupanja BiH u EU na transformaciju pravnog, političkog i ekonomskog sistema i život građana u BiH, po mogućnosti na osnovu konkretnih primjera;

•Način prezentovanja činjenica i podataka (odabir novinarskog ugla i korištenje činjenica i više izvora, analitički pristup);

•Autorski stil, odnosno audio-vizuelna prezentacija;

•Procjena pozitivnog efekta na publiku u smislu bolje informisanosti javnosti o koristima i izazovima koje pristupanje i članstvo u EU nosi za građane i/ili državu;

•Poštovanje principa i etičkih normi izvještavanja.

Raspon bodova pojedinačno za svaki od navedenih kriterija je od 0 do 10, a rad može ukupno osvojiti 50 bodova.

Na Javni poziv se ne mogu prijaviti radovi čiji su autori članovi Društva novinara BiH koji su članovi stručnog žirija za dodjelu nagrade, niti oni mogu prijaviti radove u svojstvu imenovanog predstavnika medija.

Autori radova koje stručni žiri izabere kao najbolje bit će direktno informisani putem e-maila.

Novinarski radovi trebaju biti dostavljeni na jednom od službenih jezika u BiH. Radovi ne smiju reflektovati i upućivati na uvrede i govor mržnje, rasnu, polnu, vjersku i svaki drugi oblik diskriminacije. Direkcija, kao organizator izbora, zadržava pravo da diskvalifikuje takve radove bez objašnjenja. Direkcija, takođe, zadržava pravo da ne dodijeli nagradu ili nagradu u jednoj od kategorija, ako prijavljeni radovi ne budu u skladu s utvrđenim kriterijima i uslovima.

Direkcija će poštovati prava autora, uz zadržavanje prava korištenja (publikovanja/emitovanja) dostavljenih radova. Pri svakoj distribuciji radova, Direkcija će naglasiti ime autora i medija u kojem je rad objavljen. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na e-mali: novinarska_nagrada@dei.gov.ba ili na brojeve telefona: 033 255 315 i 033 255 379.